Formularz Nowe Życie

Kurs

Imię i nazwisko (wymagane)

Data urodzenia(wymagane) [np. 1970-05-03]

Miejsce zamieszkania

Adres email (wymagane)

Numer telefonu(wymagane)

Wspólnota(jeżeli do jakiejś należysz)

Uwagi

Dziękujemy za zapisanie się na kurs! Prosimy o wpłacenie zaliczki 50 zł z dopiskiem nazwy kursu na konto
62 1140 2004 0000 3002 7565 6078
Nazwa:
Stowarzyszenie Katolickie - Szkoła Nowej Ewangelizacji Jezusa Zmartwychwstałego
ul. Toszecka 36a
44-102 Gliwice

TYTUŁ PRZELEWU:
darowizna na cele statutowe stowarzyszenia; rekolekcje Kurs Nowe Życie, Imię i Nazwisko

W razie rezygnacji zaliczka nie podlega zwrotowi.
Wszelkich informacji udziela odpowiedzialny za dany kurs.

Na kursie niezbędne będą:

*Pismo Święte
*notatnik
*długopis
*lekarstwa, które są Ci potrzebne

OŚWIADCZENIE:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie i celach podanych poniżej.

Klauzula informacyjna:
Zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. 2018 poz.1000) informujemy, że Administratorem Danych Osobowych zebranych na formularzach zgłoszeniowych na stronie www.snegliwice.org jest Zarząd Stowarzyszenia Katolickiego Szkoła Nowej Ewangelizacji Jezusa Zmartwychwstałego Oddział Gliwice, 44-100 Gliwice, ul. Okrzei 31

1. Dane osobowe zebrane na formularzach zgłoszeniowych dotyczących kursów organizowanych przez Stowarzyszenie Katolickie – Szkoła Nowej Ewangelizacji Jezusa Zmartwychwstałego Oddział Gliwice są wykorzystywane wyłącznie w celach organizacyjnych związanych z przeprowadzeniem kursu.
2. Zebrane dane osobowe nie są przetwarzane i udostępniane w żadnym innym celu, poza celem wymienionym w pkt. 1.
3. Po zakończeniu i rozliczeniu kursu, pozyskane dane są każdorazowo usuwane z systemu informatycznego strony www.snegliwice.org.
4. Osoba podająca dane ma prawo dostępu do nich oraz zgłaszania wszelkich zmian i zastrzeżeń.
5. Administrator Danych Osobowych jest zobowiązany do zawiadomienia o każdorazowej zmianie celu przetwarzania zebranych danych osobowych i uzyskania zgody osób, których dane dotyczą, na inny niż w/w cel przetwarzania danych.
6. Podanie danych osobowych nie narusza praw i wolności osoby, której dotyczą i jest niezbędne do zrealizowania formalności związanych z organizacją kursu.