fbpx

Newsletter

  Wspólnota(jeżeli do jakiejś należysz)

  Klauzula informacyjna:
  Zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. 2018 poz.1000) informujemy, że Administratorem Danych Osobowych zebranych na formularzach zgłoszeniowych na stronie www.snegliwice.org jest Zarząd Stowarzyszenia Katolickiego Szkoła Nowej Ewangelizacji Jezusa Zmartwychwstałego, 44-100 Gliwice, ul. Okrzei 31

  1. Dane osobowe zebrane na formularzach zgłoszeniowych dotyczących kursów organizowanych przez Stowarzyszenie Katolickie – Szkoła Nowej Ewangelizacji Jezusa Zmartwychwstałego są wykorzystywane wyłącznie w celach przesyłania newslettera.
  2. Zebrane dane osobowe nie są przetwarzane i udostępniane w żadnym innym celu, poza celem wymienionym w pkt. 1.
  3. Osoba podająca dane ma prawo dostępu do nich oraz zgłaszania wszelkich zmian i zastrzeżeń.
  4. Administrator Danych Osobowych jest zobowiązany do zawiadomienia o każdorazowej zmianie celu przetwarzania zebranych danych osobowych i uzyskania zgody osób, których dane dotyczą, na inny niż w/w cel przetwarzania danych.
  5. Podanie danych osobowych nie narusza praw i wolności osoby, której dotyczą i jest niezbędne do zrealizowania formalności związanych z organizacją kursu.